Privacy beleid

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. 

Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens. 

 

 1. Algemeen informatie

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is. 

2. Wie zijn we? 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om de boekingen in onze accommodatie op een efficiënte manier mogelijk te maken en zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” .

Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

Merken Tommy & Elke Leuraers
Rozendaal 32
3590 Diepenbeek
0032 475 27 94 72
booking@desheeper.be

 3. Uw gegevens en de verwerking ervan

Wij verwerken persoonsgegevens zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc.… in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening als verhuurder van onze vakantiewoning. 

Specifiek verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende doelen; 

 • Om onze diensten te verstrekken als verhuurder en reservaties mogelijk te maken. 
  Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is. Specifiek wenden wij uw gegevens aan: 
  • omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren; 
  • omdat u uitdrukkelijk uw toestemming verleende aan ons; 
  • omdat wij hiertoe wettelijke verplicht zijn; 
  • omdat wij over een gerechtvaardigd belang beschikken. 

 4. Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen. 

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit. 

Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

5. Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten 

U kan uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen, laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij ons. 

Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres booking@desheeper.be.

Elke Leuraers